Frissítve: 2018. április 28. napján


A weboldal üzemeltetője és adatkezelője a Baráth és Partnerei Kft. A Baráth és Partnerei elkötelezett a rábízott adatok védelme iránt és adatkezelése megfelel a magyarországi szabályozásoknak. Az alábbi adatkezelési tájékoztató részletezi az Önről – mint Felhasználó – gyűjtött adatok körét és azok felhasználási módját.

A weboldalon (továbbiakban: Honlap) megjelenített tartalmak és adatok célja a weboldalt felkereső személyek általános jellegű tájékoztatása. A Baráth és Partnerei gondos eljárása ellenére is előfordulhat, hogy a Honlapon nem a legfrissebb információk szerepelnek, így a fellelhető információk semmiképpen nem tekinthetők szakmai tanácsadásnak, vagy a Baráth és Partnerei által végzett egyéb szolgáltatás nyújtásának.

A Honlap használatával a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt pontokat.

 1. Az adatkezelés céljaA Baráth és Partnerei tevékenységéről, szolgáltatásairól a Honlapon tájékoztatja a Felhasználót.
 2. A kezelt adatok köreA Felhasználónak nem szükséges regisztrálnia a Honlap használatához. A látogatás során kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, melyet a Felhasználó önkéntesen a Baráth és Partnerei rendelkezésére bocsát.
 3. A gyűjtött adatok felhasználása(a) A személyes adatokat csak a megjelölt céllal használja fel a Baráth és Partnerei, kivéve, ha más felhasználási módra engedélyt nem kapunk, illetve ha az megengedett vagy elvárt a törvény, vagy a szakmai sztenderdek által. Például, ha a Felhasználó információt kér tőlünk, akkor az így szolgáltatott adatokat arra használjuk fel, hogy válaszoljunk a megkeresésre.(b) Nem tesszük közzé a személyes adatokat harmadik fél számára, kivéve, ha törvényi előírások erre kötelezik a Baráth és Partnerei-t.(c) Hírlevél

  i. Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

  ii. A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím és a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

  iii. Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

 4. Sütik, webes azonosítók(a) A Baráth és Partnerei és meghatározott szolgáltató partnerei internetes sütiket (cookie), webes azonosítókat (web beacon) és egyéb technológiákat használhatnak adatgyűjtés céljára a Honlap látogatása közben. Ezen információk lehetővé teszik a Baráth és Partnerei számára, hogy személyre szabja a Felhasználó internetes élményét, javítsa a honlap teljesítményét, valamint mérje marketing kampányai hatékonyságát.(b) A Honlappal kapcsolatos látogatói adatok gyűjtésére a Google Analytics, és AWStats rendszereket használjuk. Ezen adatok személyhez nem kötődnek, egyedileg nem azonosíthatóak. Annak érdekében, hogy a Felhasználó saját maga rendelkezhessen a gyűjtött adatokról, mindkét rendszer lehetőséget kínál az adatgyűjtésről való leiratkozásra:- Google Analytics: https://www.google.hu/intl/hu/analytics
  – AWStats: https://awstats.sourceforge.io
 5. Az adatkezelőAz adatok kezelésére, tárolására és feldolgozására a Baráth és Partnerei jogosult.- Cégnév: Baráth és Partnerei Biztonsági Tanácsadó és Magánnyomozó Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
  – Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 8.
  – Kapcsolattartó: Baráth György
  – E-mail cím: office@barathandpartners.hu
  – Cégjegyzékszám: Cg.01-09-876214
  – Adószám: 13844068-2-41
 6. Az adatkezelés időtartamaA Baráth és Partnerei a Honlapon gyűjtött adatokat addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az adatgyűjtés keretében meghatározott határidő le nem jár. Az álláshirdetésekre megküldött pályázati anyagokat a pályázati határidő lejártától számított két évig tárolja a Baráth és Partnerei.
 7. A Felhasználó jogai, jogorvoslatA Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.(a) A Felhasználó kérelmére az Baráth és Partnerei tájékoztatást ad:- az általa kezelt, illetve általa feldolgozott adatairól,
  – az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  – a Baráth és Partnerei nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  – továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat

  (b) A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

  – a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő Baráth és Partnerei vagy az adatátvevő érdekeit szolgálja;
  – a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  – a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

  (c) A Baráth és Partnerei – az adatkezelés azonnali felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem érkezésétől számított 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

  (d) A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:5).

  (e) Amennyiben a Felhasználó a jogainak megsértését észleli, úgy bírósághoz fordulhat. Valamint ha a Felhasználó a Baráth és Partnerei-nek a Felhasználó tiltakozásával kapcsolatos döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – a Felhasználó ugyancsak bírósághoz fordulhat.

  (f) A Honlapon előforduló esetleges elírásokért, tartalmi hibákért és hiányosságokért a Baráth és Partnerei-t semmiféle felelősség nem terheli, továbbá ezen téves információ-szolgáltatásból adódó bárminemű kártérítési, szavatossági igény érvényesítésének lehetőségét kizárja.

 8. Irányadó jogA jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében Magyarország területén mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.


Baráth György

ügyvezető igazgató