1. Szerződési feltételek

Baráth and Partnerei Biztonsági Tanácsadó és Magánnyomozó Ügynökség Kft. bejegyezve a Fővárosi Bíróságnál, mint Cégbíróságnál Cj. 01-09-876214 szám alatt (továbbiakban – Ügynökség), kizárólag megbízási szerződés alapján nyújt szolgáltatásokat. A megállapodás az alábbi módokon jöhet létre:

 • Írásban, személyesen az “Ügynökség” képviselője és a megbízó között.
 • Elektronikus levél (e-mail) vagy fax útján a megrendelés elküldése és visszaigazolása útján.
 • Szóbeli megállapodás formájában, amelyet az Ügynökség írásban rögzít és iktat.

2. Szolgáltatások

Az Ügynökség biztonsági tanácsadó és magánnyomozói szolgáltatásokat nyújt ügyfelei részére.

3. Megbízási díjak és költségek

A megbízási díjak és költségek alapját a felek kölcsönös megállapodásának részét képezheti. A Baráth és Partnerei Biztonsági Tanácsadó és Magánnyomozó Ügynökségnél alkalmazott általános óradíj 40.000 Ft, a személyes konzultáció első órájának díja 40.000 Ft, minden további megkezdett óra díja 20.000 Ft.

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

4. Fizetési feltételek

Kérjük, tekintse át FIZETÉSI FELTÉTELEINKET.

5. Késedelmes fizetés

 • Késedelmes fizetés esetén az Ügynökség jogosult a jogos követelés behajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételére, titoktartási kötelezettsége megtartása mellett.
 • Megbízó köteles a követelés behajtásából eredő költségek és a tartozás kifizetéséig számított havi 2% késedelmi pótlék megfizetésére.

6. Megbízó kötelezettségei

 • Megbízó ezáltal kötelezettséget vállal az Ügynökség által részére átadott információk, adatok, dokumentumok felhasználása során a vonatkozó előírások, törvények betartására, annak be nem tartásából eredő anyagi és egyéb károk megtérítésére.
 • Megbízó tudomásul veszi, hogy az Ügynökségnek által átadott információk felhasználásából eredő kár, veszteségért az Ügynökség nem tartozik felelősséggel.
 • Megbízó tudomásul veszi, hogy kötelezettsége és felelőssége a megbízás teljesítéséből, az Ügynökséget érő minden kár, veszély és veszteség megtérítése, amely nem az Ügynökségnek felróható hibából következett be.

7. Az Ügynökség Felelőssége

 • Az Ügynökség nem tartozik felelősséggel a Megbízó által elszenvedett kárért, veszteségért, amely bármi más okból következett be.
 • Az Ügynökség nem vállal felelősséget azokért a Megbízót ért károkért és veszteségekért, amelyeket az Ügynökség lehetőségein és képességein kívül eső okokból – háború, lázadás, robbanás, tűzvész, árvíz, sztrájk, hatósági intézkedések, stb. – a megbízást nem képes teljesíteni.
 • Az Ügynökség nem vállal felelősséget azért a veszteségért / kárért, amely nem az Ügynökség, vagy valamelyik alkalmazottja tevékenységéből, hibájából, mulasztásából következik be.
 • Az Ügynökség nem tartozik felelősséggel az Ügynökségnek által átadott információk felhasználásából eredő kárért, veszteségért.

8. Egyéb veszteség

Az Ügynökség nem tartozik felelősséggel a Megbízó által az Ügynökség tevékenységétől független okokból bekövetkezett kárért, veszteségért.

9. Kifogás

Megbízó nem tagadhatja meg a számla, vagy más összeg kifizetését peres eljárás indítása, vagy viszontkereset benyújtása okán, amellyel Megbízó késleltetni akarja bármilyen okból a szolgáltatási díj kifizetését.

10. Vegyes rendelkezések

 • Az Általános Szerződési Feltételek minden pontja külön-külön és egészében is érvényesnek és alkalmazónak tekintendők.
 • Az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak tájékoztatásul szolgálnak, nem pedig egy esetlegesen bekövetkező esemény figyelmeztetésre szolgálnak.
 • Megbízó kötelezettségei és / vagy jogosultságai nem engedményezhetők harmadik félre az Ügynökség előzetes írásbeli egyetértése nélkül.
 • Megbízó tudomásul veszi, hogy megbízását a tervezett intézkedések megtétele előtt 48 órával visszavonhatja, de késedelmes visszavonás esetén, az addig elvégzett munka kiszámlázásra kerül.

11. Hatályos jog

Megbízó tudomásul veszi, hogy fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.