Baráth és Partnerei széleskörű, átfogó kockázatelemző és kockázatkezelő szolgáltatást nyújt egy-egy önálló projekt, illetve a vállalat egész üzletmenetét veszélyeztető külső, illetve a működésből fakadó belső kockázatok felmérése és megszüntetése érdekében.

A kockázatelemzés egy igen fontos lépés a vállalat üzleti érdekeinek védelme érdekében tett intézkedések sorában, segít rávilágítani azokra a tényezőkre, amelyek potenciális veszélyt okozhatnak. A törvények, szabályzók és az előírások, utasítások megléte önmagában nem jelent garanciát a kár be nem következésének. A kockázatelemzésből nyert adatok alapján megtervezzük a veszélyt kizáró, csökkentő intézkedéseket.

A kockázatelemzés fontos szerepet tölthet be külföldi, helyi ismerettel kevésbé rendelkező régiókba történő befektetés esetén is, a politikai, biztonsági és működési kockázatok megismerése érdekében.

A biztonsági kockázatelemzés preventív jellege mellett alkalmas, egy korábbi rendkívüli esemény bekövetkezését elősegítő, lehetővé tevő személyi és tárgyi körülmények feltárására is.

 

Felvétel előtti ellenőrzés

Fontos, illetve bizalmas munkakörök betöltésénél nagy körültekintést igényel a pályázók kiválasztása. A szakmai és pszichikai alkalmasság mellett fontos követelmény a feddhetetlenség megállapítása, a biztonsági kockázatok kizárása a megelőzés érdekében.

Biztonsági ellenőrzés – Háttérellenőrzés

A biztonsági és háttérellenőrzések rendszere folyamatos és szilárd védelmet biztosítanak a vállalatvezetés számára a különböző típusú bűncselekmények elkövetése, bekövetkezése ellen.

Adat -és titokvédelem

A gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a jogosultnak méltányolható érdeke fűződik, az üzleti titoknak minősül, megsértése jelentős gazdasági hátrányt eredményezhet.

Technikai elhárítás

Az engedély nélküli titkos lehallgató, megfigyelő berendezések („poloskák”) ugyan titkosszolgálati eszköznek minősülnek és törvényileg is tiltott használatuk, napjainkra széleskörűen elterjedőben van.