Kockázatelemzés

Baráth és Partnerei széleskörű, átfogó kockázatelemző és kockázatkezelő szolgáltatást nyújt egy-egy önálló projekt, illetve a vállalat egész üzletmenetét veszélyeztető külső, illetve a működésből fakadó belső kockázatok felmérése és megszüntetése érdekében.

A kockázatelemzés egy igen fontos lépés a vállalat üzleti érdekeinek védelme érdekében tett intézkedések sorában, segít rávilágítani azokra a tényezőkre, amelyek potenciális veszélyt okozhatnak. A törvények, szabályzók és az előírások, utasítások megléte önmagában nem jelent garanciát a kár be nem következésének. A kockázatelemzésből nyert adatok alapján megtervezzük a veszélyt kizáró, csökkentő intézkedéseket.

A kockázatelemzés fontos szerepet tölthet be külföldi, helyi ismerettel kevésbé rendelkező régiókba történő befektetés esetén is, a politikai, biztonsági és működési kockázatok megismerése érdekében.

A biztonsági kockázatelemzés preventív jellege mellett alkalmas, egy korábbi rendkívüli esemény bekövetkezését elősegítő, lehetővé tevő személyi és tárgyi körülmények feltárására is.

Fontos, illetve bizalmas munkakörök betöltésénél nagy körültekintést igényel a pályázók kiválasztása. A szakmai és pszichikai alkalmasság mellett fontos követelmény a feddhetetlenség megállapítása, a biztonsági kockázatok kizárása a megelőzés érdekében.

Az állami szférában és a multinacionális cégek többségénél már kialakult rendszere van a felvétel előtti ellenőrzéseknek, átvilágításoknak, a vezetői, adat és titokhordozói munkakörök, illetve egyéb fontosabb beosztások betöltésénél.

A gazdasági életben is a humán erőforrásban rejlik a legnagyobb biztonsági és egyéb kockázat, a felmérések és a felderített bűncselekmények is alátámasztják, hogy a gazdasági társaságok kárára elkövetett bűncselekmények döntő mértékben az alkalmazottak gondatlan, vagy szándékos magatartásának következtében valósult meg.

A biztonsági és háttérellenőrzések rendszere folyamatos és szilárd védelmet biztosít a vállalatvezetés számára a különböző típusú bűncselekmények elkövetése, bekövetkezése ellen.

Figyelembe véve az adott gazdasági társaság struktúráját, tevékenységét, az ellenőrzések fontos szerepet játszanak a megelőzés, az elkövetéstől való elrettentés, visszatartás tekintetében.

Tapasztalataink szerint a legtöbb bűnelkövető az önálló munkakörökben dolgozó és közép, illetve felső vezetői körökből kerül ki, a cselekmények a csalástól, a hűtlen kezelésen át, a korrupcióig terjed, amivel jelentős anyagi, gazdasági és üzleti károkat okoznak munkáltatójuknak. Felmérések szerint általában a kinevezésüket követő két éven belül esnek kísértésbe.

A gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a jogosultnak méltányolható érdeke fűződik, az üzleti titoknak minősül, megsértése jelentős gazdasági hátrányt eredményezhet.

A piaci verseny növekedésével fokozottabbá válik a gazdasági tevékenységhez, üzletvitelhez kapcsolódó adatok, információk védelme, ugyanakkor a piaci megjelenés, értékesítés növelése érdekében a szereplők egyre több és több információ közzétételére kényszerülnek.

A piaci igények kiszolgálása és az adat és titokvédelem közötti látszólagos, egymásnak ellentmondó követelmények ellenére, a minősített adatok pontos meghatározásával, és behatárolt hozzáférési szintek kialakításával megbízható védelmet lehet nyújtani a legális, illetve törvénytelen információszerzési törekvésekkel szemben.

Az adat és titokvédelem területén fellehető hiányosságok más jellegű gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények bekövetkezését is elősegíthetik, ezért különösen fontosnak tekinthető a kisebb és nagyobb vállalkozások számára egyaránt.

Az engedély nélküli titkos lehallgató, megfigyelő berendezések („poloskák”) ugyan titkosszolgálati eszköznek minősülnek és törvényileg is tiltott használatuk, napjainkra széleskörűen elterjedőben van. A gyors technológiai fejlődés következtében egyre kisebb méretű és jobb minőségű, amatőr és fél-professzionális eszközök találhatók a piacon, így az ellenük való védelem valós igényként jelentkezik.

A köznyelvben és szakzsargonban is „poloska” mint gyűjtőfogalom alatt már nem csupán a kimondott lehallgató eszközöket, hanem a technikai megfigyelés teljes repertoárját értjük, amelybe beletartoznak különféle titkos, vagy rejtett video kamerák és rögzítők, a GPRS és GPS alapú nyomkövetők, párhuzamosított (RAT) mobil telefonok és sok más hasonló eszköz.

A fent jelzett eszközök egy része legálisan kapható, hatósági engedélyekkel rendelkező eszközök, azonban felhasználásuk módja az, ami miatt ebbe a kategóriába kerülhetnek.

Baráth és Partnerei rendelkezik azzal a szakember gárdával, technikai felszereléssel és tapasztalattal, amellyel fel tudjuk fedni, illetve védelmet tudunk nyújtani a különböző jellegű technikai megfigyelésekkel szemben.